Products
Home/ 通用试剂 / 芳香烃
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C2054606 2-(3,5-二溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基酚, AR
3,5-diBr-PADAP, AR
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054606 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C2054601 118-79-6 2,4,6-三溴苯酚, 98%
2,4,6-Tribromophenol
C6H3Br3O
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054601 5~7个工作日 211.00 211.00
- +
C2054601 5~7个工作日 56.00 56.00
- +
 Add to Cart
C2054602 119-64-2 1,2,3,4-四氢萘(THN), AR,97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, AR,97%
C10H12
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054602 现货 35.00 35.00
- +
C2054602 现货 72.00 72.00
- +
C2054602 现货 135.00 135.00
- +
C2054602 现货 619.00 619.00
- +
C2054602 5~7个工作日 1034.00 1034.00
- +
 Add to Cart
C2054610 135-19-3 β-萘酚, AR
2-Naphthol, AR
C10H8O
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054610 现货 32.00 32.00
- +
C2054610 现货 123.00 123.00
- +
C2054610 现货 361.00 361.00
- +
C2054610 现货 1180.00 1180.00
- +
 Add to Cart
C2054608 150-76-5 4-甲氧基苯酚, AR,99.0%
4-Methoxyphenol, AR,99.0%
C7H8O2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054608 现货 44.00 44.00
- +
C2054608 现货 68.00 68.00
- +
C2054608 现货 253.00 253.00
- +
C2054608 现货 847.00 847.00
- +
 Add to Cart
C2054609 150-76-5 4-甲氧基苯酚, ≥99.8%(GC)
4-Methoxyphenol, ≥99.8%(GC)
C7H8O2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054609 现货 27.00 27.00
- +
C2054609 现货 65.00 65.00
- +
C2054609 现货 168.00 168.00
- +
C2054609 现货 500.00 500.00
- +
C2054609 5~7个工作日 1783.00 1783.00
- +
 Add to Cart
C2054607 42048-11-3 2-氯-6-碘-甲苯, AR,98.0%
2-Chloro-6-iodotoluene, AR,98.0%
C7H6ClI
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054607 现货 30.00 30.00
- +
C2054607 现货 39.00 39.00
- +
C2054607 现货 156.00 156.00
- +
C2054607 5~7个工作日 479.00 479.00
- +
C2054607 5~7个工作日 2309.00 2309.00
- +
 Add to Cart
C2054604 769-39-1 2,3,5,6-四氟苯酚, AR,98.0%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol, AR,98.0%
C6H2F4O
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054604 5~7个工作日 64.00 64.00
- +
C2054604 5~7个工作日 244.00 244.00
- +
C2054604 现货 874.00 874.00
- +
 Add to Cart
C2054605 87-65-0 2,6-二氯苯酚, AR,99.0%
2,6-Dichlorophenol, AR,99.0%
C6H4Cl2O
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054605 现货 455.00 455.00
- +
C2054605 现货 49.00 49.00
- +
C2054605 现货 139.00 139.00
- +
C2054605 5~7个工作日 1795.00 1795.00
- +
 Add to Cart
C2054603 90-15-3 1-萘酚, AR,99.0%
1-Naphthol, AR,99.0%
C10H8O
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2054603 现货 25.00 25.00
- +
C2054603 现货 44.00 44.00
- +
C2054603 现货 121.00 121.00
- +
C2054603 现货 435.00 435.00
- +
 Add to Cart
0.500266s